Emigres Avenue

Gyönyörű strukturált, elegáns felszíne a szoba díszévé válik. Ezzel a modern fali csempével fényűzővé varázsolhatja otthonát.

Csempe típus: Fali csempe
Felhasználási terület: Beltér
Fagyálló: Nem
Csempe felület: Matt
Csúszásmentes: Nem
Szín kategória: Fehér

A Benedekburkolat.hu® weboldal tulajdonosa a Benedek és Tsa Kft. Az oldalt a Benedek és Tsa Kft. fejlesztette. 

Cím/Székhely: 1116 Budapest, Konrorosi út 5/a.

Telelefon: +36 1 382 6189

Adószám: 10845204-2-43,

Cégjegyzékszám: 01-09-949430

Web: www.benedekburkolat.hu

Csempe típus: Fali csempe
Felhasználási terület: Beltér
Fagyálló: Nem
Csempe felület: Matt, Strukturált
Csúszásmentes: Nem
Szín kategória: Fehér

Adatkezelési tájékoztató

A Benedek és Tsa Kft. (székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/a.; cégjegyzékszám: 01-09-949430;; adószám: 10845204-2-43; továbbiakban: „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

1. Adatkezelő cégneve és elérhetőségei:

A Benedek és Tsa Kft. (székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/a.; cégjegyzékszám: 01-09-949430; adószám: 10845204-2-43)

2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:

Kezelt személyes adatok köre

Név
E-mail cím

Adatkezelés jogalapja / Adatkezelés célja

A résztvevők hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 9. cikk (2) bekezdés a) pontja).

Adatkezelés időtartama

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatok megadása önkéntes. Szolgáltatás igénybevétele, szerződés teljesítése, hírlevél küldés, regisztráció a honlapon A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek.
• Név
• E-mail cím
• Telefonszám
• Számlázási név
• Kapcsolattartó név
• Cím
• Szállítási név
• Szállítási cím

A résztvevők hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatok megadása kötelező. Szolgáltatás igénybevétele, szerződés teljesítése A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (a regisztráció törlésével automatikusan megszűnik).
Számlázási információk a Számviteli tv. 169. §. (2) alapján a teljesítést követő 8 évig kerülnek tárolásra.

Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

3. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is):

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

4. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezeléssel kapcsolatban:
TEL-E-UNIVERSUM Kft. 1028 Budapest, Vadkörte u 1. - web-hoszting szolgáltatás
Magyar Posta ZRT. 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6. - futárszolgálati tevékenység
A személyes adatok az alábbi címzettek részére kerülnek továbbításra:
A személyes adatok nem kerülnek harmadik országba (azaz az Európai Unión kívülre), illetve nemzetközi szervezet részére továbbításra.

5. A személyes adatok tárolásának időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai:

A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (a regisztráció törlésével automatikusan megszűnik)

6. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől:

a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását.

Hozzáférés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Törléshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

7. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: www.naih.hu).

 

Csempe típus: Fali csempe
Felhasználási terület: Beltér
Fagyálló: Nem
Csempe felület: Matt, Strukturált
Csúszásmentes: Nem
Szín kategória: Szürke

Burkolat rendelés menete

Amennyiben weboldalunkon böngészve valamelyik burkolat család elnyerte tetszését, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal!
A megfelelő padlólap vagy csempe kiválasztásához a burkolatot minden esetben meg kell tekinteni élőben is. A lapok pontos színárnyalatát, felszíni kialakítását a legjobb minőségű képek sem adják vissza élethűen monitoron keresztül.

burkolat rendeles menete

Munkatársaink várják hívását

Bemutatótermeinkben munkatársaink segítenek kiválasztani az Ön igényeinek leginkább megfelelő burkolatokat szín, méret és alapanyag tekintetében is.
Hívja munkatársainkat, vagy írjon e-mailt a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Értékesítő munkatársaink

1116 Budapest, Kondorosi út 5/a.

Mike Erika
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1239 Budapest, Péter apostol u. 3.

Tófalvi Szilvia
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2030 Érd, Fehérvári út 63-65.

Jenei Szófia
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jenei Krisztina
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tervezés

A kiválasztott burkolat elrendezését a falon és a padlón is meg kell tervezni. Nem mindegy, hogy a csempe milyen magasságig ér fel a falon, milyen formában van leburkolva a padlóra, vagy hogy az állandó berendezési tárgyakhoz képest hol helyezkednek el a dekor elemek. Éppen ezért munkatársaink vállalják, hogy a kiválasztott termékekkel az első két látványtervet ingyen elkészítik Önnek!

rendeles menete latvanyterv

Anyagigény kiszámítása és árajánlat készítése

Ha elkészült a tökéletes burkolási terv, akkor ki kell számítani, hogy melyik burkolatból mennyire lesz szükség. A szükséges anyagmennyiség kiszámítását érdemes arra a szakemberre bízni, aki a burkolási munkálatokat fogja végezni, mert ő tudja, hogy milyen anyagveszteséggel fog járni a burkolás. Munkatársaink a tervezés során csak a megadott helyiség méretekből, a burkolatok lapjainak méreteiből, illetve csomagolási egységekből tudnak anyagmennyiséget számolni.
Így a megrendelni kívánt anyagmennyiség végső meghatározása a Vevő feladata.

Rendelés és áru átvétele

A rendelés előtt a végösszeg 50%-át kell előre kifizetni egy előlegbekérő alapján. Az előleg befizetésére lehetőség van bankkártyával, készpénzzel és utalással. Az előleg beérkezése után munkatársaink beszerzik a megrendelt burkolatokat és segédanyagokat. 
A burkolatok árának fennmaradó részét a megvásárolt termékek átvétele előtt szükséges kiegyenlíteni.

rendeles menete termek atvetele

 

 

Csempe típus: Fali csempe
Felhasználási terület: Beltér
Fagyálló: Nem
Csempe felület: Matt
Csúszásmentes: Nem
Szín kategória: Szürke

Alábbi cikkünk elígazítást nyújt a mozaik csempék világában és alkalmazási területeiben.

Bővebben ...

Csempe típus: Fali csempe
Felhasználási terület: Beltér
Fagyálló: Nem
Csempe felület: Matt, Strukturált
Csúszásmentes: Nem
Szín kategória: Bézs
Sopro Alapozó - GD 749

Oldószermentes, erős koncentrátumú, gyorsan száradó, műgyanta alapozó erős- és vegyes nedvszívóképességű aljzatokra. Cementesztrichek, kálcium-szulfát esztrichek (anhidrit és anhidrit folyékony esztrichek), szárazesztrichek, gipszkartonok, gipszrost lemezek, mész és gipsz vakolatok előkezeléséhez.

Bővebben ...

Csempe típus: Fali csempe
Felhasználási terület: Beltér
Fagyálló: Nem
Csempe felület: Matt, Strukturált
Csúszásmentes: Nem
Szín kategória: Fehér

Hiszünk a jó szolgáltatás erejében - A Vevő mindig az első!

Ez a mondás filozófiánk alappillére. Üzleteinkben ezt minden Vevői igényt kiszolgálva, magas szintű szakmai segítségnyújtással, jó árakkal és széles áruválasztékot lefedő raktárkészlettel biztosítjuk 1993-tól a mai napig.

Az elsődleges szempont a vevői elégedettség

A legtöbb ember, amikor otthonát újítja fel, kénytelen külső információkra hagyatkozni, mert a mindennapi életben nem követi nyomon a piacon aktuálisan uralkodó trendeket. Megpróbál az adott témának interneten utánaolvasni, illetve kikéri a témában jártas, szakavatottabb ismerőseinek véleményét. Ez azonban nem mindig célravezető.
Mi azon dolgozunk minden nap, hogy a Benedek Szerelvény üzleteibe betérő vásárlók ne csak az általuk kiválasztott terméket kapják kézhez, hanem az örömteli, hosszútávú használathoz szükséges ismeretekkel is felruházzuk őket. Szeretnénk, ha kiszolgálásukra élményként emlékeznének vissza.

Ingyenes 3D látványtervezés

Válassza ki az elképzeléseinek leginkább megfelelő burkolatokat és fürdőszobai berendezéseket, zuhanykabint, kádat, szanitereket, munkatársaink pedig a ViSoft program segítségével elkészítik Önnek az első két látványtervet díjmentesen! 

Házhozszállítás

A megrendelt termékeket akár ingyen házhoz is szállítjuk! Cégünk saját gépjárműparkkal rendelkezik, a nagyobb rendeléseket egyedi elbírálás alapján akár ingyen kiszállítjuk! Kérje munkatársaink ajánlatát!

Szakmai tanácsadás

Szakértő munkatársaink folyamatos szakmai képzésben és gyártói oktatásokban részesülnek. Ismerik a termékek sajátosságait, a gyártási folyamatokat, a vevői igényeket és az aktuális trendeket egyaránt!
Ráadásul fürdőszobai és épületgépészeti termékeink kapcsán is megfelelő segítséget tudnak nyújtani. Forduljon munkatársainkhoz bizalommal!

Segítség a megfelelő termékek kiválasztásában

A kiválasztott burkolat vagy fürdőszobai berendezés hosszútávon lesz otthona meghatározó része. Egy megfelelő színnel, mintával vagy formával egészen új külsővel ruházhatja fel otthonát. Játszhat a terek kialakításával és berendezésével. Egy szűk helyiséget is tágassá alakíthat vagy egy sötét konyhát is világossá varázsolhat. Munkatársaink az optimális színharmónia és térhatás elérésében is tudnak segíteni.

Anyagszükséglet kalkuláció

Ha kiválasztotta a burkolatot, akkor nagyon fontos kiszámolni a szükséges anyagmennyiséget. Ez több tényezőtől függ, úgy mint a burkolandó helyiség mérete, elrendezése és a választott burkolatok mérete valamint formája.
Értékesítőink az anyagigényt is meghatározzák Ön helyett!

Fürdőszobai és épületgépészeti termékek értékesítése

A Benedek és Tsa Kft. neve az elmúlt évtizedekben egybeforrt a fürdőszobai és épületgépészeti termékek értékesítésével. Ebből adódóan, ha otthonába a burkolatok mellett kazánra, vízmelegítőre, radiátorra, szaniterekre, csaptelepekre,  zuhanykabinra vagy más hasonló épületgépészeti berendezésre van szüksége, üzleteikben biztosan talál megfelelőt.
Szakképzett értékesítő munkatársaink segítenek az otthonába szükséges, ár-érték arányban optimális termék kiválasztásában.

Széles termékpaletta, nagy raktárkészlet

A minőség mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szakszerű, gyors kiszolgálásra, amit az üzleteikben azonnal elérhető nagy árukészlet garantál. Emellett speciális igények megvalósítására és egyedi termékek beszerzésére is lehetőséget biztosítunk.

Minden igényt kielégítő, egyedi árajánlatok készítése

A Benedek és Tsa Kft. a vásárlóinak több évtizedes bizalmát állandó odafigyeléssel és személyre szabott árajánlatokkal, kedvezményekkel viszonozzuk.

Benedek Szerelvény webáruház és Benedek Burkolat weboldal

A modern kori elvárásoknak megfelelően számos épületgépészeti és fürdőszobai termék, valamint burkolat és burkolási segédanyag elérhető webáruházunkban, vagy megtekinthető weboldalunkon.
A www.benedekburkolat.hu weboldalon az általunk forgalmazott burkolatokat böngészheti, olvashat a burkolat választás fortélyairól, az aktuális trendekről és inspirálódhat is.
A www.benedekszerelveny.hu webáruházban pedig megvásárolhat számos több ezer épületgépészeti és fürdőszobai terméket!

latvanytervezes

 

Csempe típus: Fali csempe
Felhasználási terület: Beltér
Fagyálló: Nem
Csempe felület: Matt, Strukturált
Csúszásmentes: Nem
Szín kategória: Szürke
Tapadó Primer S - HPS 673

Oldószermentes, világosszürke, kvarchomok tartalmú, polimer diszperzió alapú, módosított speciális alapozó. Tapadóhídat képez a sima, nem szívóképes aljzaton csempék és járólapok lerakása előtt.

Bővebben ...